Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Mateo

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mateo Marcos

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Ug sa pagpahawa ni Jesus, milakaw siya gikan sa templo, ug miduol ang iyang mga tinon-an sa pagpakita kaniya sa mga bahin sa templo.

2 Apan si Jesus sa mitubag miingon kanila: Wala ba ninyo makita kanang tanan nga mga butanga? Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon.

3 Ug sa milingkod siya sa bukid sa mga Olivo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinon-an, nga nagaingon: Isulti kanamo, anus-a kining mga butanga mahitabo? Ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan?

4 Ug sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila: Magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa.

5 Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, sa pag-ingon: Ako mao si Cristo, ug magapasalaag sa kadaghanan.

6 Ug makadungog kamo ug mga gubat, ug mga dinungogdungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mangalisang; kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga; apan dili pa mao ang katapusan.

7 Kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian; ug moabut ang mga gutom ug mga kamatay, ug mga linog sa mga nagakalainlaing mga dapit.

8 Apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit.

9 Unya igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasud tungod sa akong ngalan.

10 Ug unya daghan ang manga-pangdol, ug magtinugyanay sila ang usa ug usa, ug magdinumtanay ang usa ug usa.

11 Ug manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna ug magapasalaag sa kadaghanan.

12 Ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw.

13 Apan ang magapadayon hangtud sa katapusan, mamaluwas.

14 Ug igawali kining Maayong Balita sa gingharian sa tibook nga kalibutan, aron sa pagmatuod sa tanang mga nasud, ug unya magaabut ang katapusan.

15 Busa kong makita na ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa dapit nga balaan (ang nagabasa sumabut);

16 Unya ang mga anaa sa Judea managpangalagiw sa mga bukid;

17 Ug ang atua sa ibubungan, dili magakanaug sa pagkuha bisan unsa sa iyang bahay;

18 Ug kadtong atua sa uma, dili magbalik sa pagkuha sa iyang kupo.

19 Apan alaut ang mga nagamabdos ug ang mga nagapasuso niadtong adlawa!

20 Ug manag-ampo kamo, nga ang inyong pagkalagiw dili mahiatol sa tingtugnaw, bisan sa adlaw nga igpapahulay;

21 Kay unya moabut ang daku nga kagul-anan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud karon, ug nga dili na gayud mahatabo.

22 Gawas nga pagpahamub-on kadtong mga adlawa, wala gayud untay unod nga maluwas, apan tungod sa mga pinili, pagapahamub-on kadtong mga adlawa.

23 Unya, kong kinsa ang magaingon kaninyo: Tan-awa ninyo, ania si Cristo! kun Didto! dili kamo managtoo.

24 Kay may manindog nga mga bakakong Cristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita ug dagkung mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kong arang mahimo, bisan sa mga pinili.

25 Ania karon, ginaingon ko nga daan kaninyo.

26 Busa kong pagaingnon kamo: Tan-awa, sa kamingawan atua siya! Dili kamo manggula. Tan-awa, siya anaa sa mga sulod! Dili kamo managpanoo.

27 Kay ingon nga ang kilat nagakilab gikan sa Sidlakan, ug makita hangtud sa Kasadpan, ingon usab niini ang pagpadayag sa Anak sa tawo.

28 Kay bisan asa ang lawas nga patay, didto magatigum ang mga agila.

29 Ug gilayon, sa human ang mga kagul-anan niadtong mga adlawa, ang adlaw magangitngit, ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, ug ang mga bitoon mangatagak gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit mangauyog.

30 Ug unya magapakita ang ilhanan sa Anak sa tawo sa langit; ug unya managbakho ang tanang mga banay sa yuta, ug makita nila nga moanhi ang Anak sa tawo sa ibabaw sa mga panganod sa langit, nga adunay gahum ug dakung himaya.

31 Ug magapadala sa iyang mga manolonda uban ang masipang tingog sa budyong, ug ilang pagatigumon sa tingub ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtud sa usa.

32 Karon magtoon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higuera. Kong ang iyang mga sanga manalingsing na, ug mamuklad ang mga dahon, hingbaloan ninyo nga haduol ang ting-adlaw.

33 Ingon usab kamo, kong hikit-an ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang Anak sa tawo haduol sa mga pultahan.

34 Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili mahanaw kining kaliwatana hangtud nga kining mga butanga matuman.

35 Ang langit ug ang yuta moagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw.

36 Apan nahatungod niadtong adlawa ug taknaa, walay usa nga nanghibalo kong anus-a, bisan pa ang mga manolonda sa langit bisan pa ang Anak, kondili ang Amahan lamang.

37 Kay ingon sa mga adlaw ni Noe, mao usab ang pagpadayag sa Anak sa tawo.

38 Kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, nangaon sila ug nanginum, nanagpangasawa sila ug nanagpamana, hangtud sa adlaw nga misulod si Noe sa arca;

39 Ug wala nila hibaloi hangtud nga miabut ang lunop, ug gianud silang tanan; ingon usab niini ang pag-anhi sa Anak sa tawo.

40 Unya may duha ka tawo sa uma; ang usa pagadad-on, ug ang usa pagabiyaan;

41 Duha ka babaye ang magagaling sa galingan: ang usa pagadad-on, ug ang usa pagabiyaan.

42 Busa managtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kong unsang taknaa moanhi ang inyong Ginoo.

43 Apan kini mahibaloan ninyo nga kong ang amahan sa panimalay nanghibalo pa sa unsang bahina sa kagabhion ang pag-abut sa kawatan, magatukaw unta siya, ug dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay.

44 Tungod niini, panag-andam usab kamo; kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma, moanhi ang Anak sa tawo.

45 Busa kinsa man unya ang ulipon nga matinumanon ug manggialamon, nga ginapiyalan sa iyang agalon sa iyang panimalay, sa paghatag kanila sa makaon sa iyang panahon?

46 Bulahan kadtong ulipon nga kong moabut ang iyang agalon, hikit-an siya nga nagabuhat sa ingon.

47 Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga igabutang siya sa ibabaw sa tanang katigayonan niya.

48 Apan kong kadtong ulipon nga dautan magaingon sa iyang kasingkasing: Ang akong agalon nagadugay sa pag-anhi;

49 Ug magasugod sa pagpamuspos sa mga masigkaulipon niya, ug magakaon ug magainum uban sa mga palahubog;

50 Moabut ang agalon niadto nga ulipon sa usa ka adlaw nga wala niya pagapaabuta, ug sa usa ka takna nga wala niya mahibaloi.

51 Ug siya pagahampakon niya, ug igatudlo ang iyang bahin kauban sa mga salingkapaw; didto mao unya ang paghilak ug ang pagkagut sa mga ngipon.

<< ← Prev Top Next → >>