Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Marcos

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mateo Marcos Lucas

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ug gilayon sa pagkabuntag, nanagsabut ang mga punoang sacerdote uban ang mga anciano ug mga escriba ug ang tibook nga sanhedrin, ug sa gigapus nila si Jesus, ilang gidala ug gitugyan siya kang Pilato.

2 Ug si Pilato nangutana kaniya: Ikaw ba ang hari sa mga Judio? Ug siya mitubag ug miingon kaniya: Ginaingon mo.

3 Ug ang mga punoang sacerdote nagasumbong kaniya mahatungod sa daghang mga butang.

4 Ug si Pilato nangutana pag-usab kaniya, nga nagaingon: Wala ka bay pagtubag bisan unsa? Tan-awa pagkadaghang mga butang, nga ginasumbong nila batok kanimo.

5 Apan si Jesus wala gihapon motubag bisan unsa, sa pagkaagi nga nahibulong si Pilato.

6 Ug sa fiesta nabatasan niya ang pagbuhi alang kanila ug usa ka binilanggo, nga ilang pagapangayoon.

7 Ug dihay usa nga ginganlan si Barrabas, nga ginapus uban sa mga mingsukol sa kagamhanan, mga tawo nga sa panahon sa kagubot nakapatay.

8 Ug misaka ang panon sa katawohan ug misugod sa pagpangayo kaniya, nga pagabuhaton niya ang ingon sa nabatasan niyang gibuhat kanila.

9 Ug si Pilato mitubag kanila, sa pag-ingon: Buot ba kamo nga pagabuhian ko kaninyo ang Hari sa mga Judio?

10 Kay iyang hingbaloan nga tungod sa kasina gitugyan siya sa mga punoang sacerdote.

11 Apan ang mga punoang sacerdote nagsugyot sa panon sa katawohan aron pagabuhian hinoon kanila si Barrabas.

12 Ug mitubag pag-usab si Pilato ug miingon kanila: Nan, unsay buot ninyo, nga pagabuhaton ko sa ginganlan ninyo nga Hari sa mga Judio?

13 Ug sila misinggit pag-usab: Ilansang siya sa cruz.

14 Ug si Pilato miingon kanila: Kay ngano, unsa ang kadautan nga gibuhat niya? Apan sila misinggit sa hilabihan hinoon: Ilansang siya sa cruz.

15 Ug kay si Pilato buot magpahamuot sa panon sa katawohan, iyang gibuhian kanila si Barrabas; ug sa tapus niya hampaka si Jesus, gitugyan niya aron igalansang sa cruz.

16 Ug gidala siya sa mga sundalo sa sulod sa balay, nga mao ang pretorio, ug gitigum nila ang tibook panon.

17 Ug ilang gipasul-oban siya sa mapula; ug sa nakasapid sila sa usa ka purongpurong nga tunokon, gisul-ob kini kaniya.

18 Ug mingsugod sila sa pagyukbo kaniya: Maghimaya ka, Hari sa mga Judio!

19 Ug gibunalan nila ang iyang ulo sa usa ka bagakay, ug ilang ginalud-an siya, ug sa nangluhod sila, ilang gisimba siya.

Marcos 15:19 - Jesus Crowned With Thorns
Jesus Crowned With Thorns
20 Ug sa tapus sila makagbugalbugal kaniya, ilang gihuboan siya sa purpura, ug gisul-oban sa iyang kaugalingong bisti, ug gihatud siya sa gawas aron igalansang sa cruz.

21 Ug gipugos nila ang usa nga si Simon, nga taga-Sirene, nga milabay gikan sa kaumahan, nga amahan ni Alejandro ug ni Rufo, aron magpas-an kini sa cruz niya.

22 Ug ilang gidala siya sa dapit nga Golgota, nga kong hubaron, dapit sa usa ka bagolbagol.

23 Ug siya gipainum nila ug vino, nga may sakot nga mirra; apan kini wala niya dawata.

24 Ug ilang gilansang siya sa cruz, ug gibahinbahin nila ang iyang mga bisti, ug ilang girifahan ang pagadad-on sa tagsatagsa nila.

25 Ug takna kadto nga ikatolo, ug ilang gilansang siya sa cruz.

26 Ug ang gisulat nga sumbong batok kaniya, gisulat sa ibabaw: ANG HARI SA MGA JUDIO.

27 Ug gilansang nila uban kaniya ang duha ka tulisan, ang usa sa too niya, ug ang usa sa iyang wala.

28 Ug natuman ang Kasulatan nga nagaingon: Ug giisip siya uban sa mga dautan.

29 Ug ang mga nanagpangagi nanag-pasipala kaniya, nga nagayangoyango sa ilang mga ulo ug nanag-ingon: Ah, ikaw nga magaguba sa templo ug magapatindog kaniya sa tolo ka adlaw!

30 Magluwas ka sa imong kaugalingon, ug manaug ka sa cruz!

31 Sa maong pagkaagi usab ang mga punoang sacerdote, kauban sa mga escriba sa nanagbugalbugal kaniya, nasig-ingon. Sa uban nagluwas siya, sa iyang kaugalingon dili siya makaluwas.

32 Pakanauga karon sa cruz si Cristo, ang Hari sa Israel, aron makakita ug makatoo kita. Ug ang mga nalansang sa cruz kauban niya nanagboyboy kaniya.

33 Ug sa miabut ang takna nga ikaunom, mingitngit ang tibook nga yuta hangtud sa takna sa ikasiyam.

34 Ug sa takna nga ikasiyam misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon: Eloi, Eloi, lama sabactani? nga kong hubaron: Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?

35 Ug ang uban sa mga nagatindog didto sa pagkadungog nila niini, nanag-ingon: Ania karon, nagatawag kang Elias.

36 Ug midalagan ang usa, ug sa napatuhop niya ug maayo ang usa ka esponja sa suka, gitaud sa usa ka bagakay ug gipainum kaniya, nga nagaingon: Pasagdi ninyo, tan-awon ta kong moanhi ba si Elias sa paghugos kaniya.

37 Ug si Jesus misinggit sa makusog nga tingog ug nabugto ang ginhawa.

38 Ug ang tabil sa templo napikas gikan sa itaas hangtud sa ubos.

39 Ug sa hingkit-an sa centurion nga nagatindog didto sa atbang niya, nga nabugto na ang iyang ginhawa, miingon siya: Sa pagkamatuod gayud kining tawohana Anak sa Dios.

40 Ug dihay mga babaye usab nga nagalantaw didto sa halayo; kauban nila mao si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan ni Jacobo nga diyutay, ug ni Jose ug Salome;

41 Nga, sa didto siya sa Galilea, nanagsunod ug nanag-alagad kaniya; ug diha pay daghang mga babaye nga nanungas kuyog kaniya sa Jerusalem.

42 Ug sa miabut na ang kahaponon, tungod kay kadto mao ang pangandam, nga kong sayron, ang adlaw nga gisundan sa adlaw nga igpapahulay.

43 Didto miadto si Jose nga taga-Arimatea, usa ka dungganang concejal, nga nagahulat usab sa gingharian sa Dios; ug siya nangahas pagpangatubang kang Pilato, ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus.

44 Ug si Pilato nahibulong kong namatay na ba siya; ug sa gitawag niya ang centurion, nangutana kaniya kong dugay na ba nga namatay.

45 Ug unya sa hingbaloan niya kini sa centurion, gihatag niya ang lawas kang Jose.

46 Ugmipalit siya ug usa ka panapton nga lino, ug sa iyang nahugos siya, iyang giputos sa panapton nga lino, ug gibutang niya sa usa ka lubnganan nga linukab sa usa ka batong bantilis; ug iyang giligid ang usa ka bato ngadto sa ganghaan sa lubnganan.

47 Ug si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jose nagalantaw sa gibutangan kaniya.

<< ← Prev Top Next → >>