Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Lucas

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Marcos Lucas Juan

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Karon sa ikanapulo ug lima ka tuig sa paghari ni Tiberio Cesar, nga si Poncio Pilato mao ang gobernador sa Judea, ug si Herodes, ang tetrarca sa Galilea, ug si Felipe, iyang igsoon, ang tetrarca sa kayutaan sa Iturea, ug sa Traconite, ug si Lisanias, ang tetrarca sa Abilinia,

2 Sa diha nga si Anas ug si Caifas mao ang mga labawng sacerdote, miabut ang pulong sa Dios kang Juan, nga anak ni Zacarias, sa didto siya sa kamingawan.

3 Ug gilibut niya ang tibook nga kayutaan sa Jordan, sa pagwali sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.

Lucas 3:3 - John the Baptist Preaching
John the Baptist Preaching
4 Ingon sa nahasulat sa basahon sa mga pulong ni Isaias nga manalagna, nga nagaingon: Ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, Andama ninyo ang dalan sa Ginoo; tul-ira ninyo ang iyang mga agianan.

5 Ang tanang mga walog pagapun-on, ug ang tanang kabukiran ug kabungturan pagapaubson; ug ang mga balikong dalan pagatul-iron, ug ang gansanggansangon pagapatagon.

6 Ug ang tanang unod makakita sa kaluwasan sa Dios.

7 Busa siya miingon sa mga panon sa katawohan nga nangadto sa pagpabautismo kaniya: Mga kaliwatan sa mga bitin nga malala! Kinsa ang nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw sa kaligutgut nga umalabut?

8 Busa managhatag kamo ug mga bunga nga takus sa paghinulsol; ug dili kamo magsugod pag-ingon sa inyong kaugalingon: Gipakaamahan namo si Abraham; kay nagaingon ako kaninyo, nga ang Dios arang makapatindog ug mga anak kang Abraham niining mga bato.

9 Ug bisan karon gidaitol na usab ang wasay sa gamut sa mga kahoy; busa ang tanan nga kahoy nga wala magabaton sa maayong bunga, ginapulod ug ginasugnod sa kalayo.

10 Ug nanagpangutana kaniya ang mga panon sa katawohan, nga nanag-ingon: Nan unsa may among pagabuhaton?

11 Ug mitubag siya ug nag-ingon kanila: Ang adunay duha ka saput magahatag niadtong wala, ug ang adunay makaon makigbahin sa ingon.

12 Ug nangabut usab ang mga maniningil sa buhis sa pagpabautismo, ug sila nag-ingon kaniya: Magtutudlo, unsay among pagabuhaton?

13 Ug siya miingon kanila: Dili kamo maningil sa kapin sa gisugo kaninyo.

14 Ug nangutana usab kaniya ang mga sundalo, sa pag-ingon: Ug kami, unsay pagabuhaton namo? Ug siya miingon kanila: Dili kamo mangagaw sa linugsanay, bisan magsumbong kang bisan kinsa sa walay katarungan; ug magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol.

15 Ug sa nagahulat ang katawohan ug nagatolotimbang ang tanan sa sulod sa ilang kasingkasing mahitungod kang Juan, kong siya mao ba kaha ang Cristo,

16 Mitubag si Juan nga nagaingon kanilang tanan: Ako sa pagkamatuod nagabautismo kaninyo sa tubig; apan moanhi siya nga labi pang gamhanan kay kanako, nga sa higut sa iyang sapin dili ako takus sa paghubad; siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo.

17 Nga ang iyang nigong-paliranan anaa sa iyang kamot, ug iyang paga-hinloan pag-ayo ang iyang giokanan, ug pagatigumon niya ang trigo sa iyang dapa, apan ang tahop pagasunogon niya sa kalayo nga walay pagkapalong.

18 Uban sa daghang mga pagpaha-matngon nagwali siya sa mga maayong balita sa katawohan.

19 Apan si Herodes, ang tetrarca, nga ginabadlong ni Juan tungod kang Herodias, asawa ni Felipe nga iyang igsoon, ug tungod sa tanang mga mangil-ad nga nabuhat ni Herodes,

20 Dugang pa usab niining tanan nagpasulod siya kang Juan sa bilanggoan.

21 Karon nahitabo nga sa gibautismohan ang tanang katawohan, nga sa nabautismohan usab si Jesus, ug sa nagaampo, ang langit naabli,

22 Ug mikunsad sa ibabaw niya ang Espiritu Santo, sa dagway nga lawasnon sama sa usa ka salampati, ug gikan sa langit may usa ka tingog miabut nga miingon: Ikaw mao ang akong Anak nga hinigugma: kanimo aduna akoy kalipay.

23 Ug si Jesus sa iyang kaugalingon, sa pagsugod niya sa pagtudlo, may mga katloan ka tuig ang iyang panuigon; siya anak ni Jose, (ingon sa gihunahuna) nga anak ni Eli,

24 Nga anak ni Mattat, nga anak ni Levi, nga anak ni Melqui, nga anak ni Janna, nga anak ni Jose,

25 Nga anak ni Mattatias, nga anak ni Amos, nga anak ni Nahum, nga anak ni Esli, nga anak ni Naggai,

26 Nga anak ni Maat, nga anak ni Mattatias, nga anak ni Semei, nga anak ni Jose, nga anak ni Juda,

27 Nga anak ni Joanna, nga anak ni Resa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Salatiel, nga anak ni Neri,

28 Nga anak ni Melqui, nga anak ni Addi, nga anak ni Cosam, nga anak ni Elmodam, nga anak ni Er,

29 Nga anak ni Josue, nga anak ni Eliezer, nga anak ni Jorim, nga anak ni Mathat, nga anak ni Levi,

30 Nga anak ni Simeon, nga anak ni Juda, nga anak ni Jose, nga anak ni Jonan, nga anak ni Eliaquim,

31 Nga anak ni Melea, nga anak ni Maman, nga anak ni Mattatha, nga anak ni Natan, nga anak ni David,

32 Nga anak ni Isai, nga anak ni Obed, nga anak ni Booz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Naason,

33 Nga anak ni Aminadab, nga anak ni Aram, nga anak ni Esrom, nga anak ni Fares, nga anak ni Juda,

34 Nga anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tara, nga anak ni Nacor,

35 Nga anak ni Serug, nga anak ni Ragau, nga anak ni Falec, nga anak ni Jeber, nga anak ni Sala,

36 Nga anakni Cainan, nga anak ni Arphaxad, nga anak ni Sem, nga anak ni Noe, nga anak ni Lamech,

37 Nga anak ni Matusalem, nga anak ni Enoch, nga anak ni Jaret, nga anak ni Malalael, nga anak ni Cainan,

38 Nga anak Enos, nga anak ni Set, nga anak ni Adam, nga anak sa Dios.

<< ← Prev Top Next → >>