Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Lucas

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Marcos Lucas Juan

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Ug ang tibook nga panon kanila mitindog, ug ilang gidala siya kang Pilato.

2 Ug mingsugod sila sa pagsumbong, batok kaniya nga nagaingon: Kini hingkaplagan namo nga nagpasalaag sa atong nasud, ug nagdili sa pagbayad sa mga buhis kang Cesar, ug nagaingon nga mao siya gayud si Cristo nga Hari.

3 Ug si Pilato nangutana kaniya nga nagaingon: Mao ba ikaw ang hari sa mga Judio? Ug siya mitubag kaniya ug miingon: Ginaingon mo.

4 Ug si Pilato miingon sa mga pangulong sacerdote ug sa mga panon sa katawohan: Wala akoy hingkaplagan nga kasal-anan niining tawohana.

5 Apan sila misamut pa sa pag-ingon: Nagasugyot siya sa katawohan nga nagapanudlo sa tibook nga Judea, sukad sa Galilea bisan hangtud niining dapita.

6 Apan sa hingdunggan ni Pilato kini, nangutana siya kong ang tawo Galileanhon ba.

7 Ug sa hingbaloan ni Pilato nga sa ginsakpan siya ni Herodes, iyang gipadala siya kang Herodes nga didto usab niadtong mga adlawa sa Jerusalem.

8 Karon, sa pagkakita ni Herodes kang Jesus, nalipay siya ug daku, kay dugay na nga siya buot motan-aw kaniya, tungod kay nakadungog siya ug daghang mga butang mahitungod kaniya; ug nagalaum siya nga makakita ug katingalahan nga pagabuhaton niya.

9 Ug iyang gipangutana siya sa daghang mga pulong, apan wala siya magtubag kaniya bisan unsa.

10 Ug ang mga pangulong sacerdote ug ang mga escriba mingtindog, nga nagasumbong kaniya sa hugot gayud.

11 Ug si Herodes, uban sa iyang mga sundalo, nagtamay ug nagbiaybiay kaniya, ug gisul-oban siya ug usa ka bisti nga matahum, ug gipadala siya pagbalik kangPilato.

12 Ug si Pilato ug si Herodes nangahimong mga higala niadtong adlawa, kay kaniadto mga kaaway sila.

13 Ug si Pilato, nagtigum sa mga pangulong sacerdote, ug sa mga punoan, ug sa katawohan.

14 Ug miingon kanila: Gidala ninyo kanako kining tawohana ingon sa usa nga nagapasalaag sa katawohan, ug ania karon, ako, sa pagsusi kaniya sa inyong atubangan, walay hingkaplagan bisan unsa sa mga kasal-anan nga inyong gisumbong batok kaniya:

15 Wala, bisan pa si Herodes, kay iyang gipadala siya pagbalik kanato; ug ania karon wala siyay bisan unsang gibuhat nga angay sa kamatayon.

16 Busa ako siyang pagahampakon, ug unya pagabuhian.

17 (Kay kinahanglan man nga magbuhi siya ug usa ka binilanggo sa panahon sa fiesta.)

18 Apan sila nanagsinggit pagdungan sa pag-ingon: Papahawaa kining tawohana, ug buhii kanamo si Barrabas;

19 Usa, nga tungod sa usa ka kagubot nga nahimo sa ciudad, ug tungod sa pagpatay sa isigkatawo, gibutang sa bilanggoan.

20 Ug si Pilato misulti pag-usab kanila nga buot niya buhian si Jesus.

21 Apan sila nanagsinggit nga nagaingon: Ilansang siya sa cruz, ilansang siya sa cruz.

22 Ug siya miingon kanila sa ikatolo: Kay ngano, unsa ang kadautan nga nahimo niining tawohana? Wala akoy hingkaplagan kaniya nga bisan unsang hinungdan nga sa kamatayon. Tungod niini, ako siyang pagahampakon, ug unya pagabuhian siya.

23 Apan sila mingsamut sa pagsinggit nga nagapangayo nga ilansang siya sa cruz; ug midaug ang ilang mga tingog ug ang sa mga pangulong sacerdote.

24 Ug si Pilato nagahukom nga ang ilang ginapangayo pagabuhaton.

25 Ug iyang gibuhian kanila kadto nga tungod sa kagubot ug pagpatay sa isigkatawo gisulod sa bilanggoan, nga ilang gipangayo. Apan iyang gitugyan si Jesus sa kabubut-on nila.

26 Ug sa nadala nila siya sa gawas, gidakup nila ang usa nga Simon nga taga-Sirene, nga gikan sa kapatagan, ug gipapas-an nila sa iyang cruz, aron pagadad-on niya sa ulahi ni Jesus.

27 Ug misunod kaniya ang usa ka dakung panon sa katawohan, ug mga babaye nga nagpanghilak ug nanagminatay kaniya.

28 Ug si Jesus sa milingi kanila, miingon: Mga anak sa Jerusalem, dili kamo managhilak tungod kanako, kondili managhilak kamo tungod sa inyong kaugalingon, ug tungod sa inyong mga anak.

Lucas 23:28 - Jesus Carries the Cross
Jesus Carries the Cross
29 Kay ania karon, moabut ang mga adlaw nga manag-ingon sila: Mga bulahan ang mga apuli, ug ang mga tiyan nga wala manganak, ug ang mga suso nga wala makapasuso.

30 Unya magasugod sila sa pag-ingon sa mga bukid: Pangatumpag kamo sa ibabaw namo; ug sa mga bungtod: Tabuni kami.

31 Kay kong ginabuhat nila kini sa kahoy nga lunhaw, unsa ang pagabuhaton sa laya?

32 Ug didtoy lain usab nga duha, mga tulisan, nga gidala uban kaniya aron pagapatyon.

33 Ug sa miabut sila sa dapit nga ginganlan Golgotha, didto ilang gilansang siya sa cruz, ug ang duha ka tulisan, ang usa sa too ug ang usa sa wala.

34 Ug si Jesus miingon: Amahan, pasayloa sila, kay wala sila manghibalo sa ilang ginabuhat. Ug sa pagbahinbahin nila sa iyang bisti, ilang girifahan.

35 Ug ang katawohan nanagtindog nga nanagtan-aw. Ug ang mga punoan usab nagabiaybiay kaniya nga nagaingon: Siya nagluwas sa uban, papagluwasa siya sa iyang kaugalingon, kong kini mao si Cristo sa Dios, ang iyang pinili.

36 Ug ang mga sundalo nanagbiaybiay usab kaniya, nanagduol kaniya, nanaghatag kaniya ug suka,

37 Ug nanag-ingon: Kong ikaw mao ang Hari sa mga Judio, magluwas ka sa imong kaugalingon.

38 Ug may usa usab ka sinulat sa ibabaw niya (sa mga titik nga Greciahanon Linatin, ug Hebreohanon): KINI MAO ANG HARI SA MGA JUDIO.

39 Ug usa sa mga tulisan nga nagabitay, nagapasipala kaniya nga nag-ingon: Dili ba ikaw mao si Cristo? magluwas ka sa imong kaugalingon ug kanamo.

40 Apan ang usa mitubag, ug sa nagabadlong kaniya miingon: Wala ka bay pagkahadlok sa Dios, bisan nga anaa na ikaw sa mao usab nga pagkahinukman sa silot?

41 Ug kanato, sa pagkamatuod, matarung gayud kini, kay nagadawat kita sa angay sa along mga buhat; apan kining tawohana walay gibuhat bisan unsa nga kadautan.

42 Ug siya miingon: Jesus, hinumdumi ako kong ikaw moadto na sa imong gingharian.

43 Ug si Jesus miingon kaniya: Sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo: Karon magauban ka kanako sa Paraiso.

44 Ug karon sa haduol na ang ikaunom ka takna, miabut ang kangitngit sa ibabaw sa tibook nga yuta hangtud sa ikasiyam ka takna.

45 Ug mingitngit ang adlaw, ug ang tabil sa templo nagisi sa taliwala.

46 Ug si Jesus, sa misinggit sa makusog nga tingog, miingon: Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, iyang gitugyan ang espiritu.

47 Ug sa hingkit-an sa centurion ang nahitabo, nagahimaya siya sa Dios nga nagaingon: Tinuod gayud nga kini maoy matarung tawo.

48 Ug ang tanang mga panon sa katawohan nga midugok niini nga talan-awon, sa nakita nila ang mga butang nga nanghitabo, namauli nga nanagpanampok sa ilang mga dughan.

49 Ug ang tanang mga kaila niya, ug ang mga babaye nga nanagsunod kaniya gikan sa Galilea, nanagtindog sa halayo nga nagalantaw niining mga butanga.

50 Ug ania karon, usa ka lalake nga ginganlan si Jose, nga usa ka concejal, usa ka maayo ug matarung tawo,

51 (Wala siya mouyon sa ilang gikasabutan ug gibuhat), tawo nga taga-Arimatea, usa ka ciudad sa mga Judio, kini siya nagapaabut sa gingharian sa Dios;

52 Kining tawohana miadto kang Pilato ug nangayo sa lawas ni Jesus.

53 Ug gihugos kini niya, ug iyang giputos sa usa ka lino nga panapton, ug gipahaluna niya sa usa ka lubnganan nga linukab sa usa ka batong bantilis nga wala pay bisan kinsa nga gikalubong.

54 Ug mao kadto ang adlaw sa Pangandam, ug nagakahaduol na ang adlaw nga igpapahulay.

55 Ug ang mga babaye nga nanagpanguyog kaniya gikan sa Galilea, nanagsunod, ug nagpakakita sa lubnganan, ug kong giunsa ang pagbutang sa iyang lawas.

56 Ug namauli sila, ug nanagtagana ug mga pahumot ug mga unguento. Ug sa adlaw nga igpapahulay, namahulay sila sumala sa sugo.

<< ← Prev Top Next → >>