Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Mga Buhat

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Juan Mga Buhat Roma

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Ug miuyon si Saulo nga pagapatyon si Esteban ug niadtong adlawa nabuhat ang usa ka dakung paglutos sa iglesia nga didto sa Jerusalem; ug ang tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria, gawas ang mga apostoles.

2 Ug gilubong si Esteban sa mga tawo nga maampoon, ug nanagminatay sila, ug daku tungod kaniya.

3 Apan gigubot ni Saulo ang iglesia, nagapanakasaka siya sa kabalayan; ug gipangguyod ang mga lalake ug mga babaye, nga gipanulod niya sa bilanggoan.

4 Busa kadtong mga nagkatibulaag, nagpanglangyaw nga nagapangwali sa pulong.

5 Ug si Felipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria, ug giwali niya si Cristo.

6 Ug ang mga tawo nanaghiusa sa pagpatalinghug gayud sa mga butang nga giingon ni Felipe, sa hingdunggan ug hingkit-an nila ang mga ilhanan nga iyang gibuhat.

7 Kay gikan sa daghan nga may mga espiritu nga mahugaw, nanggula kini kanila nga nagatu-aw sa makusog nga tingog; ug daghang mga bakol, ug mga piang gipanag-ayo niya.

8 Ug may dakung kalipay niadtong lungsora.

9 Ug dihay usa ka tawo, nga ginganlan si Simon, nga kanhi nagsalamangka didto niadtong lungsora, ug kini nakapahibulong gayud sa katawohan sa Samaria, sa pag-ingon nga siya usa ka dakung tawo.

10 Ang tanan nagpatalinghug gayud kaniya sukad sa mga gagmay hangtud sa mga dagku, nga nanag-ingon: Kining tawohana mao man ang gahum sa Dios, nga ginanganlan Daku.

11 Ug sila nagpatalinghug kaniya, kay gilamat gayud sila niya sa iyang mga malimbungon nga katingalahan sa hataas nga panahon.

12 Apan sa mitoo sila kang Felipe, nga nagamantala sa Maayong Balita mahatungod sa gingharian sa Dios, ug sa ngalan ni Jesucristo, nanagpabautismo ang mga lalake ug mga babaye.

13 Ug bisan si Simon usab mitoo ug sa nabautismohan na, nagpadayon uban kang Felipe; ug natingala siya sa pagkakita niya sa mga ilhanan ug dagku nga mga katingalahan nga ginabuhat.

14 Ug ang mga apostoles sa Jerusalem, sa pagkadungog nila, nga midawat ang Samaria sa pulong sa Dios, gipaadto nila si Pedro ug si Juan;

15 Nga, sa pagtugbong nila, nag-ampo alang kanila, aron madawat nila ang Espiritu Santo.

16 Kay kini wala pa makakunsad sa bisan kang kinsa kanila, kondili nga napabautismo lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus.

17 Unya ilang gipandungan sila sa mga kamot, ug nakadawat sila sa Espiritu Santo.

18 Ug sa pagkakita ni Simon, nga tungod sa pagpandung sa mga kamot sa mga apostoles gihatag ang Espiritu Santo, siya mitanyag kanila ug salapi.

19 Nga nagaingon: Hatagi usab ako ninyo niining gahum, aron ang tanang pandungan ko sa mga kamot makadawat sa Espiritu Santo.

20 Apan si Pedro miingon kaniya: Ang imong salapi mawala uban kanimo, kay nagdahum ka, nga arang mo mapalit sa salapi ang hiyas sa Dios.

21 Ikaw walay bahin, ni kapalaran niini nga butang; kay ang imong kasingkasing dili matarung sa atubangan sa Dios.

22 Busa hinulsulan mo kining imong pagkadautan, ug mangaliyopo ka sa Dios, basin na lamang nga pagapasayloon ang hunahuna sa imong kasingkasing.

23 Kay ginatan-aw ko nga anaa ka sa apdo sa kapaitan, ug sa talikala sa kadautan.

24 Ug mitubag si Simon ug nag-ingon: Pag-ampo kamo sa Ginoo, alang kanako, aron dili modangat kanako bisan unsa nianang mga butanga nga gisulti ninyo.

25 Ug sa nakapamatuod sila, ug nakamantala sa pulong sa Ginoo namalik sila sa Jerusalem, ug giwali nila ang Maayong Balita sa daghang mga gagmayng lungsod sa mga Samariahanon.

26 Apan ang usa ka manolonda sa Ginoo nagsulti kang Felipe, nga nagaingon: Tumindog ka, ug umadto ka paingon sa habagatan, sa dalan nga lugsongon gikan sa Jerusalem padulong sa Gasa, nga kamingawan.

27 Ug mitindog siya, ug miadto: ug ania karon, usa ka Etiopiahanon, eunoco nga gamhanan ilalum ni Candace, ang reina sa mga Etiopiahanon kansang mga bahandi siya ang tinugyanan sa tanan, nga miadto sa Jerusalem sa pagsimba.

28 Sa nagapauli na siya nga nagalingkod sa iyang calesa, nagabasa sa basahon ni Isaias nga manalagna.

29 Ug ang Espiritu miingon kang Felipe: Dumuol ka ug kumuyog ka niana nga calesa.

30 Ug si Felipe midalagan ngadto kaniya, ug hingdunggan kini nga nagabasa kang Isaias nga manalagna ug miingon: Nakasabut ka ba sa imong ginabasa?

31 Ug nag-ingon siya: Unsaon ko paghimo kong walay usa nga magtudlo kanako? Ug gihangyo niya si Felipe, aron mosakay ug molingkod sa luyo niya.

32 Ug ang bahin sa Sulat nga gibasa niya, mao kini: Sama sa carnero siya gihatud ngadto sa patyanan; ug sama sa nating carnero nga mama sa atubangan sa mag-aalot, ingon niini siya wala magbuka sa iyang baba.

33 Sa iyang pagpaubos, gikuhaan siya sa iyang paghukom ug kinsa ba ang magaasoy sa iyang kaliwatan? Kay ang iyang kinabuhi gikuha gikan sa yuta.

34 Ug mitubag ang eunoco kang Felipe, ug nag-ingon: Nagapakilooy ako kanimo, kinsay gipahanungdan niini sa manalagna, ang iya bang kaugalingon, kun ang uban bang tawo?

35 Ug gibuka ni Felipe ang iyang baba, ug sa gisugdan niya sukad niini nga Sulat, iyang gimantala kaniya ang Maayong Balita ni Jesus.

Mga Buhat 8:35 - Philip and the Ethiopian
Philip and the Ethiopian
36 Ug sa nagapadayon sila sa ilang panaw, ming-abut sila sa usa ka tubig; ug miingon ang eunoco: Ania karon, adunay tubig, unsay kaulangan nga dili ako mabautismohan?

37 Ug miingon si Felipe: Mahimo, kong mitoo ka sa bug-os mong kasingkasing. Ug siya mitubag ug miingon: Mitoo ako nga si Jesucristo mao ang Anak sa Dios.

38 Ug gipahunong niya ang calesa ug nanganaug silang duha sa tubig, si Felipe ug ang eunoco ug kini gibautismohan niya.

39 Ug sa nakahaw-as sila sa tubig, si Felipe gikuha sa Espiritu sa Ginoo; ug wala na siya hikit-i sa eunoco, ug nagpadayon siya sa iyang dalan nga malipayon.

40 Apan si Felipe nakita didto sa Azoto, ug nagmantala sa Maayong Balita sa tanang kalungsoran, nga iyang ginaagian hangtud nga nakadangat siya sa Cesarea.

<< ← Prev Top Next → >>